VES 系列
背景音乐和广播系统
PM 1003-L
定阻功放
该教室功放可以接入1路模拟音频信号(来自VES 606LS or VES 612LS)并放大至2 x 15W的功率输出。该功放提供1路本地麦克风输入和辅助音频输入,可以接入来自VES 608LS的触发信号对本地音频信号进行静音或与本地音频信号混音输出(可开关切换)。它具有1路辅助音频输出用于连接外置功放。

Hi-Fi音质网络音频系统

通过移动设备进行无线访问和控制

高效的播放器和播放列表管理